• Homepage
  • תקנון תנאי שימוש באתר

תקנון תנאי שימוש באתר

תקנון ניהול ותנאי רכישת פוליסות ביטוח
אתר idive.co.il/insurance של סוכן הביטוח דוד פילוסוף, משמש כאתר לרכישת ביטוחי צלילה. 
idive.co.il/insurance מאפשר לכם רכישה נוחה ובטוחה של פוליסות ביטוח מבית הפניקס חברה  לביטוח בע"מ (להלן: "החברה").
השימוש באתר אינטרנט זה, לרבות השימוש במידע ו/או השימוש בקישוריות למקורות מידע אחרים באתר ו/או באמצעותו, וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת פוליסות ביטוח ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה (להלן: "השימוש באתר"), כפוף לתנאים המפורטים להלן ועצם השימוש באתר על ידך מהווה הסכמה מצידך לקבלתם והתחייבות לנהוג לפיהם. לפיכך, במידה ואינך מקבל תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה, הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר זה. 

כללי
1.1 אנא קרא בעיון את התנאים המפורטים בתקנון זה. רכישת הביטוח מעידה על הסכמתך
לתנאים בתקנון זה.
1.2 השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, כל האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני
המינים .
1.3 רשאי לרכוש את הביטוח כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי
בתוקף .

2. אחריות על הכיסוי הביטוחי הניתן בפוליסות
2.1 מפעילי האתר משמשים כמתווכים בינך, המשתמש, לבין הפניקס חברה לביטוח בע"מ
המציגה את פוליסות הביטוח שלה באתר זה.
אחריותה של הפניקס הנה בהתאם לתנאי הפוליסה בלבד.
2 .2 idive.co.il/insurance אינה אחראית בכל הנוגע למפרט הפוליסה ו/או למהות הכיסוי הביטוחי ו/או
לסכומי הביטוח ו/או לספקי השירות הנלווים ו/או לטיפול בתביעות /ואו לעלות הביטוח .
האחריות לתוכן הפוליסה המוצעת ולשירות הניתן במסגרתה, חלה על חברת
הביטוח וספקי השירותים הנלווים והינה בהתאם לחוק חוזה הביטוח, חוקי הגנת הצרכן
ולפוליסת הביטוח.
2.3 idive.co.il/insurance ו/או מפעילי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא תהיה אחראית ולא תישא
בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש
או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהיה עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד
הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא, שאז idive.co.il/insurance שומרת את הזכות
לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
2.4 idive.co.il/insurance ו/או מפעילי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינם אחראיים לנזק שעלול
להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין
ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.
תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות
שמפעילי האתר עושים ככל שביכולתם לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק
והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. מפעילי האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לנזק
שעלול להיגרם עקב קיום שיבושים אלה.
2.5 idive.co.il/insurance ו/או מפעילי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים למידע המצוי
באתרים אחרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך
אחרת, ולא יישאו באחריות לנזקים שייגרמו עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או
השימוש בו.
2.6 בכל מקרה של סתירה בין המידע שתקבל ו/או המופיע במהלך השימוש באתר לבין
המידע המצוי במשרדי החברה יהיה המידע המצוי במשרדי החברה
המידע המחייב, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שעלול
להיגרם כתוצאה מסתירה כאמור.
2.7 האחריות על השימוש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הינה עליך בלבד ומפעילי
האתר ו/או החברה לא יישאו בכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם, בין
במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או אי השימוש בו.

כללי
מפעילי האתר שומרים על זכותם לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתם המוחלט
והבלעדי. כאמור לעיל, עצם השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצידך לתנאי שימוש אלה ולכל שינוי
שיבוצע בהם על ידי מפעילי האתר וכן יחולו על כל שימוש באתר שיעשה על ידך, לרבות מסירת
מידע ורכישה.

אתר מאובטח
באתר זה מופעלים אמצעי אבטחה הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה, פרטיותך נשמרת,
כך שאתה יכול לגלוש בשקט ולרכוש פוליסת ביטוח נסיעות שמתאימה לך.
הצפנת המידע באתר זה מתבצעת באמצעות חברת Rapid SSL עם הטכנולוגיה המתקדמת
בעולם לביצוע העברת נתונים מאובטחת באתרי האינטרנט. העברת הנתונים מתבצעת באופן מוצפן
לחלוטין על ידי פרוטוקול SSL.
סליקת כרטיס האשראי נעשה באתר קרדיט גארד עם תקן PCI

אבטחת מידע
א. האתר משתמש בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת ובאמצעי אבטחת מידע סבירים ומתקדמים
התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט. יחד עם זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל
עוד נוקט האתר באמצעי אבטחה סבירים, הוא לא אחראי לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל
העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. עליך מוטלת
האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך, ומפעילי האתר פוטרים את עצמם
מכל אחריות לכך.
ב. כל העברת מידע בדבר פרטי כרטיס אשראי מהאתר נעשית, באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה
בהם כל שימוש פרט לשימוש שלשמו נמסרו. על אף האמור לעיל, במקרים אשר אינם בשליטתו של
האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר ומפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד מכל סוג שהוא,
ישיר או עקיף, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש שאינו מורשה
ושלא כדין.

קניין רוחני
א. המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של בעלי האתר.
ב. האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר
כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. חל איסור להכניס שינויים,
לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק ולמכור את המידע, התכנים והשירותים באתר ו/או שמקורם
באתר, כולם או חלקם.
ג. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית
באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות שהם.

תנאי רכישת ביטוח או שירות המוצע באתר
1. רשאים לרכוש פוליסת ביטוח ו/או שירות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם
כרטיס אשראי תקף .
2. תקופת הביטוח
2.1 תקופת הביטוח ו/או השירות מתחילה ומסתיימת במועדים הנקובים בדף הכיסוי הביטוחי .
2.2 מועד רכישת הביטוח יחשב המועד שנרשם בשרתי idive.co.il/insurance
2.3 idive.co.il/insurance רשאית להסיר מהאתר על פי שיקול דעתה אפשרות רכישה של פוליסת ביטוח
כזו או אחרת ו/או להוסיף אפשרות רכישה של פוליסות ביטוח אחרות ו/או מוצרים אחרים
הקשורים באופן כזה או אחר לאופי האתר.
הפוליסה תכנס לתוקף בכפוף לרישום באתר ולקבלת מספר סידורי ולאחר אישור התשלום
על ידי חברת האשראי.
3. פוליסות הביטוח המוצעות באתר
3.1 פוליסות הביטוח המוצגות באתר הינן מבית הפניקס חברה לביטוח בע"מ אשר אחראית
לתנאי הפוליסה, הוראותיה וסייגיה.
3.2 גובה הפרמיות המופיעות בדפי המכירה כעלות הביטוח, נמסרים על ידי חברת הביטוח
המציעה ובאחריותה.

4. רכישת פוליסת ביטוח
4.1 בכדי לרכוש פוליסת ביטוח תתבקש להכניס את פרטיך וכל פרט המתבקש על-ידי המערכת ,
וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים לא תוכל לרכוש את
הביטוח המבוקש על ידך.
4.2 הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית על פי חוק. idive.co.il/insurance ו/או חברת הביטוח
יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים הכוזבים.
היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים, idive.co.il/insurance ו/או חברת הביטוח יהיו
רשאים לבטל את רכישת הביטוח,
4.3 במידה ורכישת הביטוח תיקלט במערכת היא תקבל מספר סידורי.
4.4 לאחר שביצעת את רכישת הביטוח , תתבקש להדפיס את דף הכיסוי הביטוחי.
כמו כן תוכל להדפיס את הפוליסה המלאה שרכשת.

5. תשלום
5.1 במידה והמכירה תסתיים בהצלחה, יחויב כרטיסי האשראי שלך בפרמיה עבור תקופת
הביטוח שרכשת על ידי חברת הביטוח.
5.2 פרמיות הביטוח אינן כוללות מע"מ מאחר ואין מע"מ חל על פוליסות ביטוח, אלא אם כן צוין
אחרת במפורש.
יש להבהיר כי הביטוח ייכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישור מהמערכת על השלמת
ביצוע הרכישה ואישור חברת האשראי לביצוע התשלום.

6. idive.co.il/insurance ו/או הפניקס ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים ולא יישאו
במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישת הביטוח אינה מתקבלת ו/או
לכל בעיה טכנית המונעת ממך ו/או מי מטעמך לרכוש פוליסת ביטוח באמצעות אתר זה.

7. ביטול ביטוח
הינך רשאי לבטל את תהליך הזמנת פוליסת הביטוח במהלך רכישת הביטוח על ידי יציאה
מהמערכת טרם מולאו ואושרו על ידיך פרטי כרטיס האשראי וטרם לחצת על חלון אישור
הרכישה .

8. דין ושיפוט
הדין החל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה
לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד .

9. לשאלות וברורים
יש לפנות למחלקת שרות לקוחות בשעות הפעילות ימי א'-ה' בין השעות 18:00 – 09:00
ובימי ו' וערבי חג בין השעות 09:00-13:00
טלפון : 09-7457055 ובדואר אלקטרוני yam@diveisrael.co.il

...Loading...
yam@diveisrael.co.il,pilophonix100@gmail.com